Bibliaiskola 2017.

2018. jan. 10. 19:14

A Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség
BIBLIAISKOLÁJA
Tervezett tematika
2017.

A következő 8.alkalom 2017.12.09

.
Háromszor 45 perc. Tizenöt perces szünetekkel.
9:00 – 9:45 Bibliai alapfogalmak
10:00 – 10:45 Biblia a gyülekezetről
11:00 – 11:45 Szolgálat

Első évfolyam
Dátum Bibliai alapfogalmak Biblia a gyülekezetről Szolgálat
01. 14. Biblia Isten választott népe Odaszánás
02. 11. Isten A gyülekezet, mint nyáj Alkalmasság
03. 11. Ember A gyülekezet, mint család Megbízhatóság
04. 22. Szövetség A gyülekezet, mint Krisztus teste Kapcsolat Istennel
05. 13. A Fiú A gyülekezet ismertetőjele Imádság
06. 10. A Szentlélek A gyülekezet küldetése Isten dicsőségének munkálása Kapcsolat az emberekkel
07. 08. Üdvrend A gyülekezet missziója A kegyelmi ajándékok
08. 12. Bűnbánat és megtérés A gyülekezet tanítása Megbízás - számonkérés
09. 09. Megigazulás Az istentisztelet Szolgálatba állás
10. 14. Hála Közösség Eredmény-centrikusság
11. 11. Halál A gyülekezet rendje Embereknek tetszeni akarás
12. 09. Isten Országa A gyülekezet célja Versengés

BIBLIAISKOLA ALAPFOGALMAKBAN
1. A Biblia, mint Isten önkijelentése – Igéje
2. Isten a Szentírásban: örökkévaló, mindenható, teremtő, gondviselő
3. Az ember a Szentírásban: Istenképű? Bűnös?
4. Szövetség Isten és ember között: a törvény, erkölcs, áldozat, prófétaság
5. A Fiú: Jézus a Krisztus, Szabadító, Megváltó – kiengesztelődés
6. A Szentlélek és az anyaszentegyház
7. Üdvrend: Kegyelem – Kiválasztás – Elrendelés – Elhívás
8. Bűnbánat és bűnbocsánat – Megtérés és újjászületés 
9. Hit és cselekedet – Megigazulás – Megszentelődés – Új élet
10. Hála és imádság
11. Halál – Krisztus visszajövetele és ítélete: Feltámadás – pokol és örök élet
12. Isten Országa

BIBLIA A GYÜLEKEZETRŐL
1. Isten választott népe
2. A gyülekezet, mint nyáj
3. A gyülekezet, mint család
4. A gyülekezet, mint Krisztus teste
5. A gyülekezet ismertetőjele: a szeretet
6. A gyülekezet küldetése Isten dicsőségének munkálása
7. Isten dicsőségének munkálása: misszió által
8. Isten dicsőségének munkálása: tanítás által
9. Isten dicsőségének munkálása: istentiszteletben
10. Isten dicsőségének munkálása: közösség gyakorlása és diakónia által
11. A gyülekezet rendje: (tagság, úrvacsora, szolgálatok, vezetés, fegyelem)
12. A gyülekezet lényege, célja
John Stott: Élő gyülekezet
R. Warren: Céltudatos gyülekezet

SZOLGÁLAT
I. A szolgálat feltételei
1. Odaszánás – áldozatkészség
2. Alkalmasság: szeretet – elfogadás, alázat, engedelmesség
3. Megbízhatóság – felelősségvállalás, helyes motiváció

II. A szolgálatra felkészülés
4. Kapcsolat Istennel: Istenismeret, Igei vezetés (módja, alapelvek, szabályok, műfajok, segédeszközök)
5. Imádság
6. Kapcsolat az emberekkel (bizonyságtétel)

III. A szolgálat rendje
7. A kegyelmi ajándékok, azok felismerése, elismerése
8. Megbízás – számonkérés
9. Szolgálatba állás, továbbadás

IV. A szolgálat kísértései
10. Eredmény-centrikusság
11. Embereknek tetszés, bizonyítási, érvényesülési vágy
12. Versengés, kiégés

 

Bibliaiskola indul januártól a Pestszentlőrinc-Kossuth téri református gyülekezetben. Sándor Balázs lelkész szerint az egyéves, alapozó kurzus célja, hogy tisztázza a hitélettel kapcsolatos alapfogalmakat és felkészítse a gyülekezeti tagokat a szolgálatra.

A reformáció ötszázadik évfordulóján a hívő gyülekezeti tagok lelkiéletébe hozna felfrissülést az a tizenkét alkalmas bibliaiskola, melyet a fővárosi gyülekezetben tartanak havonta egy alkalommal idén. A háromszor negyvenöt perces blokkokban a bibliai alapfogalmakról, a gyülekezetről és a szolgálatról hallhatnak az érdeklődők minden hónap második szombatján – első alkalommal január 14-én, 9 órai kezdettel.

A Szentírásról, Isten három személyéről, az emberről és a bűnről éppúgy szó esik majd, mint a gyülekezeti szolgálathoz szükséges alapértékekről: a megbízhatóságról, az alkalmasságról, az áldozatkészségről. Olyan, gyakran hallott fogalmak is szerepelnek a Biblia Szövetség korábbi bibliaiskolájának tananyagára nagyban támaszkodó kurzus tematikájában, mint a megtérés, az újjászületés, a megszentelődés vagy a szolgálat kapcsán az odaszánás és a kegyelmi ajándékok.
Sándor Balázs lelkipásztor kérdésünkre elmondta: ezek a kifejezések a kegyességi nyelvhasználat részei, épp ezért nem mindenki számára érthetők. „Tisztázni szeretnénk, mit is jelent mindaz a Biblia alapján, amiről egy hívő közegben hallani lehet. A gyülekezetünkben egyébként voltak többen, akik korábban jártak a Biblia Szövetség Bibliaiskolájába, de mivel az Pécelre költözött, a távolság miatt abbahagyták. Felvetődött, hogy itt, helyben tarthatnánk kurzusokat, így még többen csatlakozhatnának.”

A kezdeményezők kérdéseit, érdeklődését is figyelembe vevő kurzuson bárki részt vehet. A bibliaiskolát többnyire konfirmált gyülekezeti tagoknak ajánlják, de szívesen látnak mindenkit, aki bekapcsolódna a református egyház hitvallásaira épülő tanfolyamba. A bibliaiskola a lelkipásztor szerint a frissen megtérteknek, a hitükről bizonyságot tenni akaróknak és a gyülekezeti szolgálatra készülőknek egyaránt hasznos lehet.

A tervek szerint a bibliaiskola második évében a Szentírás könyveit veszik át részletesen az érdeklődőkkel a gyülekezet lelkipásztorai és a vendégtanítók. A bibliaismeret bővítését szolgálja az is, hogy már idén memoriterekkel, házi feladatokkal és egyszerűbb számonkérésekkel motiválják nemcsak az ismeretszerzésre, de a rendszeres bibliaolvasásra is az érdeklődőket. A lelkész elárulta, gyülekezetükben bizonyos szolgálatok végzésének feltétele a bibliaiskola elvégzése. A gyülekezeti tagok eddig is vezettek imakört, és bár a lelkészek tartották a bibliaórákat, talán ebbe is bekapcsolódhatnak majd a kurzus résztvevői.

„Hitvallásaink alapján sokat beszélünk az egyetemes papságról, a laikusok szolgálatba állításáról. Az is nagyon jó, ha egy lelkész egy-egy hasznos teológiai könyvet ad az emberek kezébe, ezért képezzük mi is komolyabban a gyülekezeti tagokat. Nem lesz mindenki szolgáló, de a résztvevők talán tudják hasznosítani mindazt, amit a Bibliából még jobban megismernek. Rendszeres bibliaolvasók lesznek reményeink szerint, akik ha valamit nem értenek, nemcsak átugorják a kérdéses igeszakaszt, hanem utánanéznek, egyszóval igényesebbek lesznek.”
Sándor Balázs hozzátette, a bibliaiskolai oktatás az abban részt vevő lelkipásztoroknak is segít rendszerszinten végiggondolni, amit óvodától kezdve a hittanórákon át a vasárnapi istentiszteletig bezárólag próbálnak átadni hallgatóságuknak. „Egy prédikációról ritkán kapunk visszajelzést, egy-egy ilyen kurzuson viszont azonnal látjuk, mennyire világos, érthető, amiről beszélünk a kortársainknak. Olyan párbeszéd ez, amiből mi is rengeteget tanulunk.”

A Pestszentlőrinc-Kossuth téri református gyülekezet bibliaiskoláját a 1183 Budapest, Kossuth tér 5. szám alatti parókia földszintjén tartják. Jelentkezni az első óra kezdetéig, január 14., szombat reggel 9-ig lehet.