Hírmondó

A hírlevélre fel lehet íratkozni a refkossuthter [at] gmail.com címre küldött levéllel, mely hetente 1-2 e-mail érkezését jelenti az aktuális gyülekezeti hírekkel.

 

 GYÜLEKEZETBŐL
„Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak pedig az élet illata életre. És erre ki alkalmas?” 2Kor 2,16.
Mi Krisztust képviseljük a hívők, és a hitetlenek között egyaránt. Képesek vagyunk-e hitelesen betölteni küldetésünket? Van, aki csak a hívők gyülekezetében tudja megélni a hitét. Mások pedig csak a hitetlenekhez viszonyítva érzik magukat hívőnek… Mi minden körülmények között Krisztushoz tartozunk, s ezt meg kell tudnunk élni!
Pál saját nyomorult helyzetéről beszél a korinthosziaknak (2Kor 2,12-13), majd kontrasztként felmutatja a győzedelmes Krisztust (2Kor 2,14). Egy diadalmenet képe jelenik meg az olvasók előtt, ahol a győztes hadvezér felvonul, s viszi magával a foglyokat is. Pál úgy érzi, neki is így van helye Krisztus seregében, mint fogolynak, aki vesztesége ellenére átélheti Krisztus győzelmét! Neked hol a helyed Krisztus seregében? Hogyan tudod az Ő győzelmét átélni, hogy az a te életedre is hatással legyen?
A diadalmenet szerteáradó illatáldozatához hasonlítja Pál a keresztyén életet. „Krisztus jó illata vagyunk.” Ahogy a diadalmenet illata megosztotta a népet, hiszen volt, aki együtt örvendezett a győzelemnek, mások viszont érezték, közel a vég, jön a halál, a kivégzésük ideje. Ugyanúgy állítja döntés elé a Krisztusról szóló üzenet az emberiséget: vagy elfogadja Krisztus áldozatát és élete lesz általa, vagy elutasítja és akkor örökre elvész… Miért kell minden helyzetben hűnek maradnunk Krisztushoz? Miért kell hívők és hitetlenek előtt egyaránt hűségesen képviselni a Krisztus ügyét? Ezért! Hiszen nem önmagunkat képviseljük! Nem a saját ügyünkben járunk el, hanem a Krisztuséban!
A Krisztus üzenetében egyaránt benne van az élet és a halál lehetősége az azt hallgató számára. Nem automatikusan üdvözít az evangélium hallgatása. Azt el kell fogadni, meg kell cselekedni és aszerint kell élni – akkor jelent majd valamit az, hogy Krisztus meghalt érted. Tudjuk, ez az élet illata. De kihozhatja a hullaszagot is a hallgatóból. Ha elutasítja Krisztust. Ezt megteheti azonnal, vagy miután kipróbálta és „nem működött”, vagy szájjal elfogadhatja, de egész életével mondhat rá nemet… A lényeg, akárhogyan mond is nemet Krisztusra, az a kárhozatot jelenti számára! Nem kenhetjük el a két válasz közti különbséget! Egyértelműen szembesítenünk kell az evangélium hallgatóit azzal, hogy nem mindegy hogyan döntenek. Döntésük örök életre szól!
Az apostol, miután leírta ezeket a szavakat, rögtön hozzáteszi: „És erre ki alkalmas?”. Érzi saját alkalmatlanságát, s bennünket is szembesít azzal. Ezt nem lehet nyereségvágyból csinálni, ezt egyedül Krisztusban tudja az ember megcselekedni az Ő dicsőségére! Nem a miénk az üzenet, nem a miénk az erő, nem a miénk a döntés – mi csak Krisztust képviseljük ebben a világban egész életünkkel. S nem tehetünk mást, mert erre szól a mi elhívásunk!

Második Helvét Hitvallás 11. fejezet. 1. rész Jézus Krisztusról, a valóságos Istenről és valóságos emberről, a világ egyetlen Megváltójáról: 1. Krisztus valóságos Isten. Továbbá, hisszük és tanítjuk, hogy az Atya öröktől fogva eleve elrendelte és eleve elhatározta, hogy Isten Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus a világ megváltója legyen; hisszük azt is, hogy ő született, és nem csak akkor, amikor szűz Máriából testünket magára vette, és nem is a világ alapjainak a letétele előtt, hanem minden örökkévalóság előtt, méghozzá az Atyától, kibeszélhetetlen módon... Ennélfogva a Fiú, istenségére nézve, egyenlő és egylényegű az Atyával, valóságos Isten (Fil 2,11), nem elnevezés, vagy fiúvá fogadás, vagy valamiféle méltóságra emelés folytán, hanem lényege és természete szerint… 2… 3. Krisztus valóságos ember, valóságos testtel. Hisszük és tanítjuk, hogy az örök Istennek ugyanez az örökkévaló Fia az ember fiává lett, Ábrahám és Dávid magvából; nem férfi nemzéséből, ahogyan Ebión mondotta, hanem a Szentlélektől fogantatott a legtisztább módon, és a mindenkor szűz Máriától született, amint azt gondosan elmagyarázza nekünk az evangéliumi történet (Mt 1)… 4. Krisztusban értelmes lélek volt. Továbbá, a mi Urunk, Jézus Krisztus lelke nem volt érzék és értelem nélkül, ahogyan Apollinaris vélekedett; teste sem volt lélek nélkül, ahogyan Eunomiosz tanította, hanem lelkének értelme volt, testének érzékei voltak, mely érzékekkel valóságos fájdalmakat viselt el szenvedése idején… 5–6. Krisztusban két természet van; nem két Krisztus van, hanem egy. Elismerjük tehát, hogy ugyanazon egy Urunkban, Jézus Krisztusban két természet van: isteni és emberi (Zsid 2,5–10); és azt mondjuk, hogy ezek úgy vannak összekapcsolódva, vagyis olyan egységet alkotnak, hogy egymást nem nyelik el, nem keverednek össze, és nem elegyednek össze; sőt inkább a két természet sajátosságai sértetlenül megmaradnak, egy személyben egyesülve vagy összekapcsolódva. Így tehát egy Úr Krisztust imádunk, nem kettőt; egyet, mondom, valóságos Istent és valóságos embert, aki isteni természete szerint az Atyával, emberi természete szerint pedig velünk, emberekkel egylényegű, és mindenben hasonló hozzánk, kivéve a bűnt (Zsid 4,15).

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! Szeretettel köszöntjük a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Gyülekezetben. Keresse bizalommal lelkipásztorainkat a hivatalban személyesen csütörtökön 15-17 óra között, vagy telefonon: Dr. Sándor Balázs: Tel./Fax: (+36-1) 294-35-40; Mobil: 30 520-72-95.

HIRDETÉSEK 2018. április 15.
 Szerdán temettük id. Kozári Mihály 85 éves testvérünket. Isten adjon vigasztalást gyászoló szeretteinek!
 Állandó alkalmaink: Vasárnap 9:30-tól Imakör a parókia földszintjén. 10 órától istentisztelet és gyermek istentiszteletek. Hónap első vasárnapján keresztelő. Hónap harmadik vasárnapján: szeretetvendégség. Az utolsó vasárnapon úrvacsorai közösségünk van. Kóruspróba 8 órától.
 Hétköznapi alkalmak: Szerdán 11 órától délelőtti Bibliaóra. Konfirmandus óra 17:30, 18:30 görög és héber Bibliaolvasókör. Csütörtökön 10 óra Somogyi Otthon (két hetente). A csütörtök esti bibliaóra elmarad. Pénteken 11 órától Női imakör, 17:00 konfirmációs óra, 18 órától Lifi. Családos szombat (05.05.) 10 órától.
Egyházközségünk honlapjának címe: www.refkossuthter.hu;
Elektronikus levélcíme: refkossuthter [at] gmail.com ;
Számlaszáma: 11718000-20005519 az OTP-nél