Hírmondó

A hírlevélre fel lehet íratkozni a refkossuthter [at] gmail.com címre küldött levéllel, mely hetente 1-2 e-mail érkezését jelenti az aktuális gyülekezeti hírekkel.

GYÜLEKEZETBŐL
„Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet.” 1Pt 3,15.
Krisztus követőjének kezdettől készen kell állnia arra, hogy hitéről bizonyságot tegyen. Így volt ez az apostolok idejében, és így van ez ma is. Nem kerülheti ezt el sem a frissen megtért, sem az, aki már példaképe a nyájnak. Aki Krisztust követi, annak hirdetnie kell Őt!
A Péter levél egy ellenséges közegben tanít meg minket a bizonyságtétel alapvető szabályaira. Az első, amit mindig szem előtt kell tartanunk, az az Úrnak elfogadott Krisztus megszentelése a szívünkben. Isten nem vállal közösséget a bűnös világgal. Ő szent, ezért nem keverhetjük bele bűnös életünkbe! Ha Krisztust befogadtad a szívedbe, akkor kialakult az életedben egy olyan terület, amely szent! Az a rész az Istené! Ezt tiszteletben kell tartanod minden körülmények között. A gonosz jön majd és próbálkozik, hogy engedd be őt is oda – de nem teheted meg! Sőt ahogy erősődsz a hitben, ennek az Istennek szánt területnek úgy kell növekednie a szívedben, az életedben! Isten egyre több minden dolog fölött átveszi majd az uralmat az életedben. Egy-egy úrvacsoraosztás előtt pedig leltározhatsz: az Istennek átadott területeket mennyire sikerült megszentelni? S bűnbánatot tarthatsz. Az önvizsgálat ideje arra is lehetőséget ad, hogy felmérd: mit adtál már át az Úrnak, és még mit nem? S lehetőséged van egyre több dolgot biztonságba helyezni az Ő kezében! Furcsán hangzik, de a bizonyságtétel nem a szavakkal kezdődik, hanem a Krisztusnak engedelmeskedő, megszentelt élettel. A bizonyságtétel csak ebből fakad!
A következő lépés a bizonyságtétel felé a felkészülés. Az egyház a megkeresztelteket kicsiny gyermek koruktól fogva igyekszik a hit dolgaira tanítani, és hitben nevelni. Erről szól a hitoktatás, a konfirmáció, a prédikáció, a bibliaiskola… Te hogy érzed: felkészültél már? Akárhogy is van, nem szabad elfelejtenünk, hogy a mi felkészített voltunk igazából nem önmagunktól, nem emberektől van, hanem Istentől!
Levelünk arra is kitér, hogy mire is kell nekünk valójában készen állnunk, így olvastuk: „megfelelni mindenkinek, aki számon kéri”, ami eredetileg azt jelentette, hogy felkészültnek kell lennünk a mi hitünk védelmére (apológia). Így értették ezt reformátor eleink, amikor ezt az igét tették hitvallásik elejére. De vajon mi elfeledkeztünk volna már erről? Hiszen az, hogy nem tagadjuk meg a hitünket még nem azonos a hitvallással! A kommunizmus időszaka alatt egyházunk ideológiája: a „szolgáló egyház teológiája” ellenében nem fogalmazódott meg hitvallás, sem azóta nem volt általános bűnvallás. Ennek terhes örökségét azóta is magunkkal cipeljük… Német területen a Hitvalló Egyház fellépett a náci faji elméletek egyházi integrálásával szemben. Azóta pedig hány és hány hitvallási helyzet adódott, amit így, vagy úgy de elmulasztottunk. Igénk arról beszél, hogy „mindig”, „mindenkinek”. Aki készen áll, annak nem okoz gondot, hogy számot adjon hitéről, reménységéről. Aki viszont nem készült fel, azt mindig váratlanul fogja érni a hitvallási helyzet. Krisztus megvallása Krisztust jelenvalóvá teszi, és a kérdezőt döntés elé állítja, minket pedig közelebb visz reménységünk beteljesedéséhez, hogy ha mi vallást teszünk most Krisztusról az emberek előtt, akkor majd Ő is vallást tesz rólunk az Ő mennyei Atyja előtt (Mt 10,32).

Siderius Káté: 10. - Mi az az Apostoli Hitvallás? A mi hitünk tételei, melyben a keresztyén vallás mind Istenről, mind pedig a mi üdvösségünkről az apostolok írásából rövid összegzésben megfogalmazást nyert. 11. Mondd el! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

ÁLDÁS, BÉKESSÉG! Szeretettel köszöntjük a Budapest Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Gyülekezetben. Keresse bizalommal lelkipásztorainkat a hivatalban személyesen kedden 9-12 óra és csütörtökön 14-17 óra között, vagy telefonon: Dr. Sándor Balázs: Tel./Fax: (+36-1) 294-35-40; Mobil: 30 520-72-95. Sándor Gabriella: 30 -328-72-02.

HIRDETÉSEK 2017. február 26.
 Kedden temettük Filep Gusztáv 59 évesen elhunyt testvérünket. Pénteken búcsúztunk Szilágyi Károly 78 éves testvérünktől. Isten adjon vigasztalást gyászolóiknak!
 Állandó alkalmaink: Vasárnap 9:30-tól Imakör a parókia földszintjén. 10 órától istentisztelet és gyermek istentiszteletek. Hónap első vasárnapján keresztelő, második vasárnapján családi istentisztelet; harmadik vasárnapján szeretetvendégség, az utolsó vasárnapon úrvacsorai közösségünk van. 8 órától kóruspróba.
 Hétköznapi alkalmak: Somogyi László Átmeneti Idősek Otthona Bibliaórája kéthetente csütörtökön 10 órától (03.09.), hétfőn 14 órától Női imakör. Kedden 10 órától Bibliaóra, 18:30-tól Institutio olvasókör. Keresztyén Filmklub szerdán, március 22-én 19:00 órától. Bibliaóra csütörtökön 19 órától. Konfirmáció előkészítő 7-8 osztályosoknak pénteken 17:00-tól, 18 órától Lifi.
 Kitettük a Választói Névjegyzéket. Kérjük, hogy mindenki ellenőrizze, szerepel-e benne. Idén Presbiteri Tisztújítás van ezért ez most fontos: csak az választó, és az választható, aki szerepel a Névjegyzékben!
 Mához egy hétre Bibliavasárnap, adományainkkal a magyar nyelvű Biblia kiadását támogathatjuk.

Egyházközségünk honlapjának címe: www.refkossuthter.hu;
Elektronikus levélcíme: refkossuthter [at] gmail.com ;
Számlaszáma: 11718000-20005519 az OTP-nél