Keresztelő

“Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.” 1Jn. 4,19.

Kedves szülők, keresztszülők!

Köszönjük, hogy megosztják velünk megajándékozottságuk örömét. Ismerős számunkra is az a vágyuk, hogy a fentről kapott kicsinyük ne csak emberi, hanem emberfölötti védelemben, áldásban éljen.

Mit jelent a keresztség?

Jézus mondja: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Mt 28,18-20.

A keresztség nem más, mint szövetség Istennel. Isten köti ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk! A keresztség annak a jele, hogy elfogadjuk ezt a szövetséget, s elkötelezzük magunkat Istennek. Maga a vízzel való leöntés azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket vétkeinktől, s ezáltal alkalmassá válunk az Istennel való közösségre. Míg egy felnőtt már önmaga tesz vallást hitéről a keresztelés alkalmával, addig a gyermekek nevében a szülők állnak Isten színe elé.

A szülők odaszánását gyermekeik a konfirmáció alkalmával fogadják majd el, akkor majd a mostani fogadalmat megerősítik, s ezzel Isten szövetségét személyesen is elfogadják. Nevelésük és neveltetésük eredményeként önként felvállalják, hogy a szülők hitét sajátjukként vallják meg a gyülekezet előtt. A felnőtté váló emberen múlik viszont, hogy hittel elfogadja-e ezeket az ajándékokat vagy sem. A megtérés nem más, mint Isten kegyelmének tudatos elfogadása a bűneimre, illetve döntés arról, hogy ezentúl - hálából az értem hozott áldozatáért - engedelmesen követem az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézus Krisztus befogadásával válik valaki keresztyénné! „Akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében.” János 1,12

A keresztvíz nem üdvözít. Elterjedt babona, miszerint magának a keresztvíznek örökéletet biztosító, sorscsapásoktól megmentő, betegségtől megvédő ereje van. A keresztvíz közönséges csapvíz, semmilyen csodás erővel nem rendelkezik. Üdvözítő, megmentő, bűnbocsájtó hatalma Jézus Krisztusnak, az Ő keresztáldozatának van. „Aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik.” Márk 16,6

Gyakorlati tennivalók

Az első teendő az időpont rögzítése. A keresztelők a hónap első vasárnapján a délelőtti (10 órás) istentisztelet keretében vannak. (Ünnep és program esetén ez változhat.) Kérjük, a keresztelés előtt legalább 4 héttel jelezzék szándékukat!

Egyháztagok gyermekeit tudjuk megkeresztelni, ami azt jelenti, hogy legalább a szülők egyike és a keresztszülők meg vannak keresztelve, és a család egyházfenntartói járulékot fizet. Természetesen lehetőség van a felnőttek megkeresztelésére is, a házasság rendezésére, s erre buzdítunk is mindenkit, saját érdeküket szem előtt tartva.

Miután felvettük az adatokat, otthonukban is meglátogatjuk a keresztelésre bejelentkező családot. Ennek időpontját telefonon beszéljük meg. A keresztelést megelőző hetekben a szülőkkel és - lehetőség szerint - a keresztszülőkkel 2 előre egyeztetett alkalmon a keresztség lényegéről beszélgetünk. Természetesen az egyik alkalom lehet az adatfelvétel időpontja is, vagy a keresztelést megelőző csütörtökön 17 órától az irodában erre az alkalomra hozzunk magunkkal református énekes könyvet és Bibliát, ha van.

A keresztség a "nagy család", a gyülekezet ünnepe is! Ezért, kérjük a keresztelős családot, akár csecsemővel is, legalább kétszer vegyen részt az istentiszteleten. Ennek időpontja: vasárnap délelőtt 10 óra. Ha a kisgyermekkel bármi gond van (éhes, nyűgös, álmos stb.), akkor át lehet vele menni a gyülekezeti terembe (a kijárattól balra), s ott a gyermek istentiszteleten részt venni.

Keresztelő alkalmával lehet a templomdíszítéséhez virágot hozni az úrasztalára, a részleteket az egyházfival kell egyeztetni.

A keresztelés az istentisztelet elején van. A köszöntést követően a lelkipásztor először felolvassa a szereztetési igét (Máté ev. 28,18-20), és magyarázza azt. Utána a gyülekezet és a szülők közösen elmondják az Apostoli Hitvallást, majd két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők felé. Ezt követi a gyermekért és a szülőkért való imádság, majd a keresztelés: A lelkész jelzi, hogy a szülők és keresztszülők lépjenek közelebb az úrasztalához, általában ekkor már a keresztanya szokta tartani a gyermeket, s a lelkész a következőket mondja: "XY, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, Ámen!". A keresztelési szertartást egy áldás zárja le, miután az emléklapot is megkapta a család.

Kérjük, hogy az egész család maradjon bent az istentisztelet végéig!

Apostoli Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Kérdések a gyermekkeresztséget megelőzően:

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék? A válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? A válasz: Ígérjük és fogadjuk.

A lelkész ezután a gyülekezet tagjait is kérdezi: Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék? A válasz: Ígérjük.

A bejelentkezéshez szükséges adatok: a gyermek neve, születési adatai; a szülők, neve, születési adatai, vallása, foglalkozása, címe, elérhetősége; keresztszülők, neve, vallása, foglalkozása, címe.

Egy kis segítség

A kereszteléskor tett fogadalom teljesítése már a gyermek fogantatása előtt elkezdődött, azzal hogy szeretettel elfogadtuk őt Istentől, ahogyan vártuk őt. Gyermekünk megszületése után amilyen figyelmet szentelünk testi gyarapodásának: a centiknek és kilóknak, ugyanolyan fontos a lelki növekedés is: az hogy feltétlen bizalmat és szeretet kapjon tőlünk! Ezt életünkkel, példamutatással, nevelésünkkel adhatjuk meg gyermekünknek. Taníthatjuk őt Krisztus követésére. Ahogy megtanul járni és beszélni a gyermek, ugyanúgy kell elsajátítania az Isten útján való járást: akaratának követését; s az Istennel való beszélgetést: az imádkozást. Már kicsi kortól kezdve olvashatjuk neki a képekkel színesített gyermekbibliát, amelyből könnyen megtanulhatók a Jézusról szóló történetek. Fontos, hogy imádkozzunk a gyermekért és a gyermekkel. Ebben segít, ha először az egyszerűbb imádságokat tanuljuk meg. (pl. esti ima, Mi Atyánk).

Alkalmaink

Reméljük, hogy a keresztelés után is találkozhatunk a gyermekkel és a családdal, ezért néhány gyülekezeti alkalmat ajánlunk a figyelmükbe:

Vasárnap, 10 és 11 óra között, az istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, ahová már másfél éves koruktól járhatnak a gyermekek.

Baba klub is működik gyülekezetünkben, sorstárs önsegítő közösség. Ezen az alkalmon fiatal édesanyák, kismamák beszélgetnek Istenről, bibliai történetekről, a személyes hitről, a tanítás hétköznapi megéléséről és természetesen a gyermeknevelés kérdéseiről. Érdeklődni lehet a gyülekezet lelkészeinél. Szerdánként 10 órától a gyülekezeti teremben.

Hittan oktatás ma már van az óvodákban is, s ez természetesen megtalálható mindegyik általános iskola alsó és felső tagozatában. Biztosítsa ezzel gyermeke lelki fejlődését!

A konfirmáció a gyermek 13-14 éves korában válik aktuálissá, amely személyes hitvallástételt jelent Krisztusról. Erre két éven át készülünk Káté tanulással és keresztyén életre neveléssel jó társaságban.